Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ Môi trường

Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ Môi trường

Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Phát triển Nông thôn (trực thuộc Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) đã ký quyết định thành lập Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ Môi trường:

IMG_1977