lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Không tổ chức lại sản xuất, nông dân sẽ phải 'tự bơi' với sản phẩm
Mã bảo vệ : (*)