lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Xuất khẩu rau quả sẽ đạt trên 2 tỷ USD
Mã bảo vệ : (*)