lang['news']['f_intro_to_friend']?>

'Ông bộ trưởng tôi cũng bộ trưởng, sao phê bình tôi'
Mã bảo vệ : (*)