lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Thông báo số 682/BNN-BVTV về việc chuẩn bị cho đoàn kiểm tra lần thứ 2 của Trung Quốc
Mã bảo vệ : (*)