lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Tổng hội NN và PTNT VN ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan Phát triển Nông nghiệp bền vững Quốc tế MESA
Mã bảo vệ : (*)