lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Đời sống của một bộ phận dân Thủ đô còn thấp
Mã bảo vệ : (*)