lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Bắt đầu khảo sát thực địa nhóm thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia bình chọn Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam
Mã bảo vệ : (*)