lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Tôn vinh “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam năm 2018”
Mã bảo vệ : (*)