lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Bỉ cam kết thúc đẩy nền nông nghiệp sạch ở Việt Nam
Mã bảo vệ : (*)