lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Nông dân tỉnh Bắc Ninh hăng hái thu hoạch vụ đông xuân!
Mã bảo vệ : (*)