lang['news']['f_intro_to_friend']?>

Kết luận của Phó Thủ tướng về việc xuất khẩu gạo
Mã bảo vệ : (*)