Nông nghiệp Israel: Thiết lập mô hình, nuôi dưỡng sáng tạo
: (*)