lang['news']['f_intro_to_friend']?>

"Thủ phạm" làm nông nghiệp sụt đà tăng trưởng là… lúa gạo
Mã bảo vệ : (*)