TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Lễ tôn vinh Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2017

Video