General Assembly Document - General Assembly Document
General Assembly Document
Nghị quyết  số 115 / NQ-THNNVN ngày 20/10/2020 cuộc họp Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

Nghị quyết số 115 / NQ-THNNVN ngày 20/10/2020 cuộc họp Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

23/10/2020;
Văn phòng Tổng hội xin gửi tới các Ông/Bà Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Nghị quyết cuộc họp Ban Thường vụ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - ...