Legal Documents - Legal Documents
Legal Documents
Quyết định Số 1819/QĐ-TTg về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định Số 1819/QĐ-TTg về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

02/12/2017;
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tốc độ tăng GDP nông ...
Circular of Guidance on estimation, payment and settlement to support enterprises - Decree No. 210/2013 / ND-CP of December 19, 2013.

Circular of Guidance on estimation, payment and settlement to support enterprises - Decree No. 210/2013 / ND-CP of December 19, 2013.

16/03/2015;
Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013.
Circular 54/2009 / TT-BNN

Circular 54/2009 / TT-BNN

15/12/2014;
Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.
Decision 491 / QD-TTg

Decision 491 / QD-TTg

15/12/2014;
Quyết định 491/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Circular No. 116/2006 / TT-BNN

Circular No. 116/2006 / TT-BNN

15/12/2014;
Thông tư số 116/2006/TT- BNN, ngày 18 tháng 12 năm 2006, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính ...
Resolution of the 7th Conference of the Central Party Committee 10th on agriculture, farmers and rural areas

Resolution of the 7th Conference of the Central Party Committee 10th on agriculture, farmers and rural areas

15/12/2014;
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Decree 66/2006 / ND-CP on the development of rural industries

Decree 66/2006 / ND-CP on the development of rural industries

15/12/2014;
Nghị Định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
Promoting vocational training for farmers

Promoting vocational training for farmers

15/12/2014;
Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về việc đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân.
Decision to approve the National Goal Program on building modern rural areas in 2010-2020

Decision to approve the National Goal Program on building modern rural areas in 2010-2020

13/12/2014;
Quyết định 800/QĐ-TTg phê quyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020