Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ Môi trường

Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ Môi trường

Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Phát triển Nông thôn (trực thuộc Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) đã ký quyết định thành lập Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ Môi trường:

 

IMG_1977

 

 

TỔNG HỘI NN - PTNT VIỆT NAM

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

       Số: 68 /QĐ-TTKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO –HẠNH PHÚC

 

                                                                                                             Hà Nội, ngày  01  tháng 12  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Ban Tư vấn ứng dụng Công nghệ môi trường trực thuộc

Trung tâm Khoa học công nghệ và Phát triền Nông thôn)

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

             Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-THNNVN ngày 18/12/2013 của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Khoa học công nghệ và Phát triển Nông thôn;

          Căn cứ Quyết định số A-1175/QĐ – BKHCN ngày 15/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ của Trung tâm Khoa học công nghệ và Phát triển Nông thôn;

          Căn cứ Nghị quyết của Ban Giám đốc ngày 30/11/2015 về việc thành lập Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ môi trường trực thuộc Trung tâm Khoa học công nghệ và Phát triển Nông thôn;

          Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ môi trường.

 • Tên đầy đủ : Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ môi trường
 • Tên viết tắt:  BTVCNMT
 • Địa chỉ: Số 30, Liền kề 8 khu Đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội.
 • Điện thoại : 04.32232358 – 04 85858189
 • Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ môi trường tự chủ về tài chính, hạch toán độc lập.
 • Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ môi trường được mở văn phòng giao dịch tại các điểm có ký kết hơp đồng dịch vụ tư vấn quy định của Trung tâm Khoa học công nghệ và Phát triển Nông thôn - Tổng hội Nông nghiệp & Phát triền nông thôn Việt Nam.

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ:

 • Phổ biến, hướng dẫn với các đối tác về chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn.
 • Thực hiện hỗ trợ tư vấn  triển khai chương trình công nghệ môi trường, công nghệ sinh thái, bảo vệ tài nguyên môi trường và thiên nhiên trong chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn.
 • Tư vấn, chuyển giao ứng dụng công nghệ AIKITA vào xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn.
 • Hỗ trợ các chủ dự án, hộ gia đình tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước để thực hiện chương trình .
 • Mọi hoạt động của Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ môi trường phải tuân thủ theo Quy chế của Trung tâm, những hoạt động có liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước chỉ được thực hiện khi có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước cho phép.
 • Giao cho Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ môi trường phối hợp cùng với Công ty CP CN Thiên Thanh triển khai chương trình nước sạch nông thôn ứng dụng công nghệ lọc nước AIKITA, sử dụng năng lượng tiết kiệm thông qua chương trình truyền thông tại các địa phương trên cả nước.

Điều 3: Cơ cấu của Ban Tư vấn Ứng dụng Công nghệ môi trường gồm: 01 trưởng ban, 03 phó ban, 01 kế toán tổng hợp, 01 cán bộ văn phòng và cán bộ nhân viên trực thuộc ban. Văn Phòng giao dịch được thành lập do trưởng ban phụ trách chung.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng, kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, các bộ phận và chi nhánh của Trung tâm Khoa học công nghệ và Phát triển Nông thôn thuộc Tổng Hội nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                        

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC

- Như Điều 1;                                                                                (Đã ký và  đóng dấu)

- THNN (báo cáo);

- CTCP Thiên Thanh;

- Lưu VPTT.                                                                                   LS.TS Hà Đức Ngọc