Khách hàng
Hồ sơ đăng ký

Mẫu đơn dành cho Tổ chức

ĐƠN XIN GIA NHẬP CỦA TỔ CHỨC

Hồ sơ đăng ký hội viên kèm theo

Hồ sơ đăng ký làm hội viên của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam