Van ban phap quy
Văn bản pháp quy
Quyết định Số 1819/QĐ-TTg về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Quyết định Số 1819/QĐ-TTg về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

02/12/2017;
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 tốc độ tăng GDP nông ...
Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 .

Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 .

16/03/2015;
Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013.
Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT

Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT

15/12/2014;
Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.
Quyết định 491/QĐ-TTg

Quyết định 491/QĐ-TTg

15/12/2014;
Quyết định 491/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Thông tư số 116/2006/TT- BNN

Thông tư số 116/2006/TT- BNN

15/12/2014;
Thông tư số 116/2006/TT- BNN, ngày 18 tháng 12 năm 2006, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính ...
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

15/12/2014;
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Nghị Định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn

Nghị Định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn

15/12/2014;
Nghị Định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn