Trung tâm KHCN & PTNT

Trung tâm KHCN&PTNT

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Phát triển Nông thôn

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Science Technology and Rural Development Center

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: DERTS Center

- Trụ sở chính: 126 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 04 - 37824681        Fax: 04 – 37824680

- Website: Tonghoinn.vn            Email: ctmt05@yahoo.com.vn

- Giám đốc: LS.TS Hà Đức Ngọc

- DĐ: 0943 726 105                   Email: hangoc1710@yahoo.com.vn

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Phát triển Nông thôn là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được thành lập nhằm huy động tiềm năng của các nhà khoa học trong lĩnh vực Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn cùng các lĩnh vực nghiên cứu liên quan vào các hoạt động khoa học, công nghệ và dịch vụ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.

 1. Chức năng

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Phát triển Nông thôn tập hợp các nhà khoa học và các chuyên gia công nghệ trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ nhằm triển khai ứng dụng các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nói trên.

- Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn

- Tổ chức, tư vấn và thẩm định về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn

- Tổ chức, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn

- Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu đánh giá quy hoạch trong lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên các vùng lãnh thổ theo hướng phát triển bền vững.

- Nghiên cứu Khoa học, phát triển công nghệ trong sản xuất Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng mô hình trình diễn tiến bộ khoa học công nghệ, mô hình công nghệ cao; chuyển giao mô hình trong lĩnh vực Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn và dạy nghề kỹ năng sản xuất, quản trị, quản lý kinh doanh trong Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn.

- Cung cấp dịch vụ Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn bao gồm:

   + Tư vấn, hỗ trợ Pháp luật, khoa học và công nghệ trong sản xuất, quản lý và Phát triển Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và nông thôn.

   + Tư vấn, hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp nhỏ, lập dự án phát triển, đổi mới quản lý, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

   + Tư vấn, chuyển giao công nghệ, cung ứng vật tư kỹ thuật, thiết bị theo luật định.

   + Tổ chức hội nghị, hội thảo về tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp.

- Trao đổi, hợp tác với các tổ chức, cá nhân, quốc tế về khoa học và công nghệ liên quan đến hoạt động trong trong lĩnh vực Nông, Lâm, Diêm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi và Phát triển nông thôn.

- Hoạt dộng tư vấn như:

  + Tư vấn, giám sát về Khoa học kỹ thuật cho các doanh nghiệp hoặc các mô hình dự án (Áp dụng kỹ thuật mới cho các giống lúa, cây trồng...)

- Khoa học công nghê:

  + Nghiên cứu và ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ (các giống lúa mới đang ứng dụng thí điểm, triển khai... công nghệ mới từ nước ngoài trước khi được làm đại trà trên diện rộng...

- Xây dựng mô hình (Nếu có thể như chăn nuôi, thủy sản...)

  + Mô hình thí điểm có sự tham gia của các nhà: Nhà nước. Nhà khoa hoc, Người sản xuất, doanh nghiệp..tạo thành chuỗi giá trị khép kín...

- Tập huấn, hoặc đào tạo kỹ thuật, kỹ năng...