HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN KÈM THEO | HO SO DANG KY HOI VIEN KEM THEO
Hồ sơ đăng ký hội viên kèm theo
1. Đơn đăng ký làm hội viên của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam  (theo mẫu của Tổng hội)

2. Giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập (bản sao có công chứng)

3. Đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)

4. Mã số thuế doanh nghiệp (bản sao có công chứng). Tài liệu giới thiệu về doanh nghiêp (nếu có).