Khách hàng
Hồ sơ đăng ký

Mẫu đơn dành cho Tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Kính gửi: Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Tên tổ chức

Hồ sơ đăng ký hội viên kèm theo

Đơn đăng ký làm hội viên của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (theo mẫu của Tổng hội)2. Giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập (bản sao có công chứng) 3. Đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) 4. Mã số thuế doanh nghiệp (bản sao có công chứng). Tài liệu giới thiệu về …