Mẫu Đăng Ký Hội Viên Dành Cho Cá Nhân | Mau Dang Ky Hoi Vien Danh Cho Ca Nhan
Mẫu Đăng Ký Hội Viên Dành Cho Cá Nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*************

ĐƠN XIN GIA NHẬP

TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

Kính gửi: Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tôi tên là:…………………………………………..Nam (Nữ):………………………

Sinh ngày:………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………

Chức vụ hiện nay: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: Cơ quan: ………….…; Nhà riêng: ……………….; Di động:…………….

Email: ………………………………………………………………………………….

Qua nghiên cứu tìm hiểu Dự thảo Điều lệ và Chương trình hoạt động của Tổng hội, đối chiếu với các tiêu chuẩn của Hội viên quy định tại Điều 18 chương IV của điều lệ Tổng hội, tôi làm đơn xin gia nhập trở thành hội viên Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Được trở thành Hội viên của Tổng hội, chúng tôi cam kết tích cực tham gia sinh hoạt, làm tròn nhiệm vụ của Hội viên, tuân thủ Điều lệ và các Quy định của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. /.

 

 


…….ngày………tháng ……..năm………..

Người Làm Đơn 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu