Mẫu đơn dành cho Tổ chức | Mau don danh cho To chuc
Mẫu đơn dành cho Tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP

TỔNG HỘI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

Kính gửi: Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tên tổ chức:……………………………………………………..………………………

Người đại diện:………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………….……………………Fax:….………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………..

Số Tài khoản:……………………………Ngân hàng:………………………………..

Mã số thuế: …………………………………..…………………………………………

Người liên hệ:…………………………………………………………………………

Loại hình cơ quan, tổ chức:

1. Doanh nghiệp, công ty

2. Hiệp hội/hội

3. Cơ quan Nhà nước

Qua nghiên cứu tìm hiểu Điều lệ của Tổng hội, đối chiếu với các tiêu chuẩn của Hội viên quy định tại Điều 18 chương III của điều lệ Tổng hội, thay mặt ……………………….…………………………………………tôi làm đơn xin gia nhập, trở thành hội viên của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

 Được trở thành Hội viên của Tổng hội, chúng tôi cam kết tích cực tham gia sinh hoạt, làm tròn nhiệm vụ của Hội viên, tuân thủ Điều lệ và các Quy định của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam./.

 

………., ngày……tháng……năm 201

Thủ trưởng

(Ký tên và đóng dấu)