Nghị quyết số 115 / NQ-THNNVN ngày 20/10/2020 cuộc họp Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam
Văn bản pháp quy

Nghị quyết số 115 / NQ-THNNVN ngày 20/10/2020 cuộc họp Ban Thường vụ Tổng hội NN&PTNT Việt Nam

Văn phòng Tổng hội xin gửi tới các Ông/Bà Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Nghị quyết cuộc họp Ban Thường vụ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
Văn phòng Tổng hội kính chúc các Ủy viên BCH, BTV sức khỏe, công tác tốt. 
Trân trọng thông báo!