QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỘI VIÊN CÁ NHÂN CỦA TỔNG HỘI NN& PTNT VIỆT NAM
Văn bản pháp quy

Quyết định công nhận Hội viên cá nhân của Tổng Hội NN&PTNT Việt Nam