Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT
Văn bản pháp quy

Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT

Thông tư 54/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.