Thông tư số 116/2006/TT- BNN
Văn bản pháp quy

Thông tư số 116/2006/TT- BNN

Thông tư số 116/2006/TT- BNN, ngày 18 tháng 12 năm 2006, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.