HTX nông nghiệp phải đạt được những tiêu chí nào mới được hưởng chế độ ưu đãi từ Chính sách hỗ trợ của nhà nước?

HTX nông nghiệp phải đạt được những tiêu chí nào mới được hưởng chế độ ưu đãi từ Chính sách hỗ trợ của nhà nước?

Thứ năm, 09/02/2017, 08:42 GMT+7

HTX nông nghiệp phải đạt được những tiêu chí nào mới được hưởng chế độ ưu đãi từ Chính sách hỗ trợ của nhà nước?

HTX nông nghiệp phải đạt được những tiêu chí nào mới được hưởng chế độ ưu đãi từ Chính sách hỗ trợ của nhà nước?

Theo quy định của Luật HTX và Nghị định 193/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật HTX và Thông tư số 15/2016 ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đổi mới đối với hợp tác xã nông nghiệp. Tiêu chí xét hỗ trợ được quy định như sau:

 

1. Hỗ trợ về trụ sở làm việc của hợp tác xã nông nghiệp a) Chưa có trụ sở và chưa được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thuê hoặc xây dựng trụ sở làm việc; b) Trong thời gian 3 năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ, hợp tác xã nông nghiệp phải có ít nhất 1 năm đạt tổng doanh thu tối thiểu là 1,0 tỷ đồng/năm.

2. Hỗ trợ về sân phơi, nhà kho, cửa hàng vật tư nông nghiệp Trong thời gian 3 năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ, hợp tác xã nông nghiệp phải có ít nhất 1 năm đạt tổng doanh thu tối thiểu là 1,0 tỷ đồng/năm.

3. Hỗ trợ về xưởng sơ chế, chế biến

a) Trong thời gian 3 năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ, hợp tác xã nông nghiệp phải có ít nhất 1 năm đạt tổng doanh thu tối thiểu là 1,0 tỷ đồng/năm.

b) Riêng đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung còn phải đảm bảo: Công suất một ngày đêm của cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung do hợp tác xã đề nghị hỗ trợ phải đạt tối thiểu 400 con gia súc hoặc 4.000 con gia cầm hoặc 200 con gia súc và 2.000 con gia cầm; Bảo đảm phòng chống dịch bệnh, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hỗ trợ về công trình điện, nước sinh hoạt, chợ đầu mối, đấu giá nông sản

a) Công trình điện: Chưa được hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp từ ngân sách nhà nước;

b) Công trình nước sinh hoạt: Hệ thống cấp nước sinh hoạt phải có quy mô tối thiểu 100 hộ sử dụng nước.

c) Chợ đầu mối, đấu giá nông sản: Hợp tác xã nông nghiệp được nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ đầu mối nông sản phải đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNTngày 19/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối, đấu giá nông sản.

5. Hỗ trợ về công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp

a) Công trình thủy lợi nội đồng: Diện tích đất sản xuất do hợp tác xã nông nghiệp đảm nhận cấp nước, tưới hoặc tiêu tối thiểu phải đạt 50 ha; riêng đối với công trình cấp nước đầu mối phục vụ tưới tiết kiệm là 10 ha.

b) Công trình đường trục chính giao thông nội đồng: Vùng sản xuất nơi xây dựng, nâng cấp trục chính giao thông nội đồng phải có diện tích tối thiểu 50 ha; riêng đối với đường lâm nghiệp nội vùng phải có diện tích tối thiểu là 100 ha.

6. Hỗ trợ về kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản:

a) Có quy mô vùng nuôi tối thiểu là 5 ha;

b) Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Trên đây là những tiêu chí mà các HTX phải có thì mới được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước.... 


Người viết : Lê Ngân