Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thứ hai, 23/01/2017, 17:04 GMT+7

Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Dịch vụ hành chính công mức độ 2

 

1-Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
2-Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và PTNT
3-Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
4-Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Nông nghiệp và PTNT
5-Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
6-Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
7-Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
8-Đối tượng thực hiện: Tất cả
9-TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
10-Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 
11-Các bước:
1.Bước 1 Đơn vị, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến đến Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Khoa học, Công nghệ và MT). Hồ sơ được lập thành 02 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ sao chụp theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 69/2010/;QĐ-TTg. 
2.Bước 2 Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ công nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
3.Bước 3 Căn cứ vào kết quả đánh giá của Tổ thẩm định, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đủ điều kiện và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho doanh nghiệp (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). 
12-Hồ sơ:
1.Đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này)
2.Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3.Bản thuyết minh doanh nghiệp đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 và mục c, d khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này).
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaiVăn bản qui định
1.Đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1)Thông tư 50/2011/TT-BNNPTNT...
2.Bản thuyết minh (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ).Thông tư 50/2011/TT-BNNPTNT...
13-Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
 Nội dungVăn bản qui định
1.Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển quy định tại Điều 6 Luật Công nghệ cao
2.Tổng chi bình quân của doanh nghiệp trong 3 năm liền cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam phải đạt ít nhất 1% tông doanh thu hằng năm, từ năm thứ tư trở đi phải đạt trên 1% tổng doanh thu
3.Doanh thu bình quân của doanh nghiệp trong 3 năm liền từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 60% trong tổng doanh thu hằng năm, từ năm thứ tư trở đi phải đạt trên 70% trơ lên.
4.Số lao động của doanh nghiệp có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển phải đạt ít nhất 5% tổng số lao động.
5.Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.
 
 
- Xem Thông tin Thủ tục tại đây
- Tải Biểu mẫu, tờ khai: 
+Phụ lục 1:  Mẫu đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại đây.
+Phụ lục 2: Mẫu Thuyết minh doanh nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại đây.
+Phụ lục 3: Mẫu Giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại đây.
+Thông tư: Số: 50 /2011/TT-BNNPTNT, ngày 15 tháng 7 năm 2011, về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền,  trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại đây.

Người viết : Lê Ngân