Tin tong hoi

Tin tổng hội

Khảo sát thực địa  Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2018 tại Hải Phòng.
Ngày 23/05/2018 tại Thành phố Hải Phòng, Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Ban tổ chức Chương trình khảo sát bình chọn Thương ...

Họp Ban Thường Vụ
Sáng 20/7/2017 tại Hà Nội, Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã tiến hành cuộc họp Ban thường vụ về ...

Hơn 300 sản phẩm nông nghiệp tham gia bình chọn Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam lần thứ 3
Chương trình khảo sát bình chọn “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam” hơn 3 năm qua đã góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho ...

Chương trình “Thương hiệu Vàng Nông nghiệp Việt Nam” lần thứ 4 năm 2018
Được sự ủng hộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số: 3828/BNN-TCCB ngày 15/5/2015; Phòng Thương mại và Công ...

Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Tổng kết nhiệm vụ năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017
Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu ...

Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam tôn vinh “Sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu; Doanh nghiệp phát triển đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016”
Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới và 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới,  Nông nghiệp, nông ...