Tổng hội ký kết chương trình phối hợp với Công đoàn nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Tổng hội ký kết chương trình phối hợp với Công đoàn nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Thứ năm, 01/09/2016, 09:06 GMT+7

Tổng hội ký kết chương trình phối hợp với Công đoàn nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Tổng hội ký kết chương trình phối hợp với Công đoàn nông nghiệp và PTNT Việt Nam

Chiều qua, 31 tháng 8 năm 2016 tại Trụ sở Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, số 10/20 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam với Tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Đến dự và chỉ đạo Lễ ký kết có Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT

 

 

Về phia Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam có:

1. Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

2. Ông Vũ Trọng Hà - Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

3. Ông Nguyễn Văn Thân – Phó Chánh văn phòng Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

4. Các thành viên trong Ban thường vụ Tổng hội

Về phía Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam:

1. Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

2. Ông Tạ Trung Việt - Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

3. Ông Đỗ Tiến Dũng - Chánh văn phòng Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

4. Các thành viên trong Ban thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

          Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng hội Nông nghiệp và phát triên nông thôn Việt Nam thống nhất ban hành Chương trình phối hợp về hợp tác thực hiện nhiệm vụ với chương trình tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016- 2020, với những nội dung cụ thể như sau:

          I. MỤC TIÊU

          1. Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho người lao động trong ngành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong ngành.

          2. Tăng cường phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức và thực hiện nhiệm vụ gắn với chương trình tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giữa Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (gọi tắt là Công đoàn Ngành) và Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Gọi tắt là Tổng Hội);

         3. Phát huy vai trò, thế mạnh của Công đoàn Ngành và Tổng Hội trong việc hợp tác để phát triển các hội viên, đoàn viên công đoàn, quảng bá nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững, góp phần tích cực vào chương trình tái cơ cấu ngành nhằm thực hiện thành công Nghị quyết của Ban Chấp hành TW 7 (Khóa X) về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển của ngành Nông nghiệp và PTNT.

          II. NỘI DUNG

          1. Công đoàn Ngành phối hợp chặt chẽ với Tổng Hội thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, phối hợp nghiên cứu soạn thảo các văn bản liên quan đến các chế độ chính sách gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên và đoàn viên công đoàn trong ngành nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

           a) Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của hai bên, lãnh đạo hai đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu giữa hai bên và các đơn vị thành viên của hai bên, nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và những nội dung chương trình công tác hàng năm và lộ trình 5 năm làm cơ sở xây dựng các dự án hợp tác nghiên cứu về chế độ, chính sách đề xuất với các cơ quan chức năng của Bộ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Ngành…

           b) Công đoàn Ngành thường xuyên phối hợp với Tổng Hội trong việc tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi thông qua các hình thức hội họp, hội nghị, hội thảo. Đồng hành phối hợp giám sát việc thực hiện các chương trình trên..

         c) Phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong việc nghiên cứu các mô hình tổ chức hoạt động công đoàn trong các Hội viên liên kết của Tổng Hội như (Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100%  vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi chỉ đạo của ngành). Tuyên truyền, phổ biến các thành tựu về tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm, thủy sản theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường nông thôn, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc của các doanh nghiệp thuộc ngành phục vụ tích cực cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

          2. Phối hợp triển khai các chương trình, đề tài, dự án liên quan đến quyền lợi người lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi nhằm mục đích phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

         a) Việc phối hợp phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên và phải phù hợp với các quy định chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

        b) Trong các đề tài, dự án mà Tổng Hội triển khai thực hiện về các chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có liên quan đến quyền lợi của người lao động trong ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… Những công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Ngành như tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, thi đua khen thưởng, xây dựng mô hình tổ chức hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, bảo vệ quyền lợi người lao động…thì Tổng Hội mời Công đoàn Ngành tham gia và khi tham gia Công đoàn Ngành phải có trách nhiệm hoàn thành tốt phần việc của mình.

         c) Trong các đề tài, dự án mà Công đoàn Ngành triển khai thực hiện như tham gia như xây dựng cơ chế, chính sách, thi đua khen thưởng, xây dựng mô hình tổ chức hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, bảo vệ quyền lợi người lao động, công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và tái cơ cấu ngành…Những công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng Hội thì Công đoàn Ngành mời Tổng Hội tham gia và khi tham gia Tổng Hội phải có trách nhiệm hoàn thành tốt phần việc của mình.

          3. Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền

          a) Hai bên thường xuyên trao đổi các thông tin, có trách nhiệm hỗ trợ nhau trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành. Chú trọng tuyên truyền phổ biến các bộ luật như luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật công đoàn, luật an toàn vệ sinh lao động, luật doanh nghiệp, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Tổng Hội ... tới các hội viên, đoàn viên công đoàn và đội ngũ cán bộ công nhân viên chức lao động trong ngành.

          b) Đối với các hoạt động thông tin, tuyên truyền không được nhà nước hỗ trợ kinh phí tổ chức mà phải vận động theo hình thức xã hội hóa thì các bên có thể hỗ trợ nhau thông qua việc vận động các hội viên, các công đoàn cơ sở tham gia tài trợ. Quy chế tài chính sẽ được hai bên thống nhất trước khi đề xuất được thông qua.

          c) Cử cán bộ tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo có ý kiến phát biểu, viết báo cáo, tham luận, cung cấp số liệu thông tin theo yêu cầu của các hội nghị, chuyên đề do một hoăc hai bên đồng tổ chức.

          III. THỰC HIỆN

  1. Trách nhiệm chung.

           a) Hai cơ quan có trách nhiệm triển khai Chương trình phối hợp đến các Hội, các tổ chức công đoàn cơ sở, các hội viên và đoàn viên công đoàn trong ngành, hướng dẫn các cơ sở xây dựng các hoạt động phù hợp để triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

          b) Đồng phối hợp thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, nhận xét đánh giá, đề xuất các biện pháp chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, duy trì thường xuyên chế độ tổng hợp thông tin, báo cáo về cơ quan hai bên.

          c) Định kỳ 01 năm một lần (vào tháng 12 dương lịch), hai bên tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm của năm thực hiện chương trình công tác phối hợp, hai năm rưỡi tiến hành tổng kết giữa thời hạn hợp tác, 5 năm tiến hành tổng kết toàn bộ thời gian hợp tác.

        d) Hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện, hai bên đề xuất khen thưởng cho các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hợp tác giữa Tổng Hội và Công đoàn Ngành. Công đoàn Ngành phối hợp với Tổng Hội tổ chức thẩm định thành tích các tập thể, các cá nhân đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam xét khen thưởng theo quy định.

         2. Đối với Công đoàn Ngành

         - Công đoàn Ngành chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung triển khai hoạt động phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của đơn vị, thực hiện tốt chế độ báo cáo với công đoàn cấp trên.

         - Giao Ban chính sách- pháp luật thuộc Công đoàn Ngành là đầu mối thường trực phối hợp thực hiện.

            3. Đối với Tổng Hội

         - Tổng Hội chủ động đề xuất kế hoạch nội dung chỉ đạo các tổ chức trực thuộc Tổng Hội triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp, hàng năm có đánh giá, báo cáo thực hiện các nhiệm vụ về Tổng Hội theo quy định.

         - Giao Văn phòng Tổng Hội là đầu mối thường trực phối hợp thực hiện.

         Chương trình phối hợp này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc thì hai bên cùng thảo luận để sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

Một số hình ảnh Lễ ký kết:

 

1l

Ông Đỗ Tiến Dũng - CVP Công đoàn NN&PTNT Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

1k

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam phát biểu khai mạc

1aa

Ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam Tặng hoa chúc mừng Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên cương vị mới.

1e

Ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam phát biểu về mục đích ý nghĩa chương trình phối hợp giữa Tổng hội NN & PTNT VN và Công đoàn NN & PTNT VN

1f

Ông Nguyễn Văn Thân – Phó Chánh văn phòng Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đọc toàn văn nội dung phối hợp

1b

Lãnh đạo hai bên tiến hành ký kết

1a

Lãnh đạo hai bên trao biên bản ký kết và bắt tay phối hợp

1c_1

Chương trình Lễ ký kết dưới sự chứng kiến của cán bộ nhân viên hai cơ quan.

1d

Ông  Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT phát biểu trong chương trình 


Người viết : admin