Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức đoàn các bộ, lãnh đạo doanh nghiệp sang Hoa kỳ thăm quan và học tập kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào nông nghệp!

Tổng hội nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức đoàn các bộ, lãnh đạo doanh nghiệp sang Hoa kỳ thăm quan và học tập kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào nông nghệp!

Thứ hai, 20/02/2017, 09:39 GMT+7

Chương trình thăm quan và học tập kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào nông nghệp tại Mỹ

Chương trình thăm quan và học tập kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào nông nghệp tại Mỹ

Mời tham dự Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp và giao lưu đào tạo thực hành nông nghiệp hữu cơ” tại Hoa Kỳ

Kính gửi: Ban lãnh đạo quý Cơ quan, Doanh nghiệp!

Được sự hỗ trợ của Hiệp hội thương mại Quốc tế vùng Vịnh; Cơ quan phát triển nông nghiệp bền vững Quốc tế MESA ;  Diễn đàn Silicon Valley www.siliconvalleyforum.orgvà Công ty phát triển CNTT Việt Nam tại Hoa Kỳ ... Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Đoàn Cán bộ quản lý Nông nghiệp và các Doanh nhân sang Hoa Kỳ dự Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp và giao lưu đào tạo thực hành nông nghiệp hữu cơ” tại Hoa Kỳ.

  • Thời gian: Từ  ngày 02/04/2017 đến ngày 13/04/2017
  • Địa điểm: Tại Hoa Kỳ (Xem nội dung Chương trình tại đây), (Tải bản đăng ký tại đây)
  • Cơ quan chủ trì: Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
  • Thành phần tham gia đoàn: Cán bộ thuộc quản lý của một số Sở nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo một số Hiệp hội ngành nghề nông nghiệp và PTNT và khoảng 30 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản, thủy sản tại Việt Nam.

Để Chương trình diễn ra đúng kế hoạch, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trân trọng kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần nói trên đăng ký tham dự chương trình này.

Trân trọng kính mời.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu  VPTH, BTC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

(đã ký)

 

Hồ Xuân Hùng


Người viết : Lê Ngân

Các tin khác :